Doorlopend krediet

Aanhoudend een financiële reserve ter beschikking hebben en zelf kunnen bepalen wanneer en in welke mate je hiervan gebruik maakt is mogelijk middels een doorlopend krediet. Deze kredietformule wint vanwege het flexibel karakter de laatste jaren steeds meer terrein in België. Een doorlopend krediet, ook wel geldreserve of revolving krediet genoemd, kent tevens een open karakter wat inhoud dat geldopnamen niet verantwoord hoeven te worden bij de bank of andere geldverstrekker.

Noot: Wettelijk vallen doorlopende kredieten samen met kredietkaarten, winkelkredieten en het geoorloofd rood staan op de zichtrekening onder de regelgeving van een kredietopening. Financiële instellingen zijn verplicht hun formule hierop in te stellen.

Kenmerken van een doorlopend krediet.

  • -Er kan ongelimiteerd geleend worden binnen het kredietplafond.
  • -Afgelost geld kan opnieuw opgenomen worden (doorlopend).
  • -Rente wordt slechts berekend over het geleend bedrag.
  • -Er is geen looptijd verbonden aan het krediet.
  • -Er is geen vaste aflossingsregeling verbonden aan het krediet.

Aflossingsplicht en nulstellingstermijn op doorlopende kredieten.

Door de FOD Economie zijn de regels op doorlopende kredieten de laatste jaren aanzienlijk aangescherpt. Hiermee wil de staat voorkomen dat dergelijke leningen het karakter krijgen van een permanente schuld waarop consumenten slechts de maandelijkse rente betalen.

De meeste banken hanteren tegenwoordig een systeem waarbij de kredietnemer elke maand verplicht is om minimaal een vooraf vastgesteld percentage van de schuld af te lossen. De vrijheid blijft altijd bestaan om een groter deel terug te storten.

Volgens het in de wet op consumentenkredieten ingesteld nulstellingstermijn moet elk doorlopend krediet van tijd tot tijd volledig aangezuiverd zijn. Voor een geldreserve met een kredietplafond beneden 3000 euro is dat een keer per jaar. Voor doorlopende kredieten met een hoger limiet is de nulstellingstermijn wat langer. Kredietverstrekkers zijn verplicht om de termijnen bij te houden en dit 2 maanden vooraf aan hun cliënt door te melden. Na de nulstelling mag meteen weer opnieuw worden geleend.

Hoe wordt het kredietplafond vastgesteld.

Doorlopende kredieten worden door banken, financieringsmaatschappijen, krediethuizen en kredietmakelaars aangeboden. Ze kennen elk intern hun eigen regels voor het vaststellen van een kredietplafond. De terugbetalingscapaciteit van de aanvrager is het belangrijkste uitgangspunt. Het inkomen, de vaste lasten en de reeds lopende schulden zijn hierbij van invloed. Ook zullen de meeste geldverstrekkers geneigd zijn om eerst met een laag kredietplafond te starten, en deze op te voeren indien blijkt dat het krediet op bevredigende wijze wordt gebruikt.

Noot: Banken zijn bij een aanvraag voor een doorlopend krediet verplicht om vooraf de kredietregistratie lijst van de Nationale Bank van België te raadplegen, en bij een toewijzing het kredietplafond door te geven. Burgers met overmatige schulden kunnen op de zwarte lijst van de NBB geplaatst worden.

Hoe wordt de rente op een doorlopend krediet berekend.

Bij een doorlopend krediet betaal je slechts rente over het bedrag dat je geleend hebt. Dit wordt aan het eind van elke maand berekend op basis van het jaarlijks kosten percentage, JKP, dat voor het krediet geldt. Dankzij geavanceerde software applicaties wordt ook het aantal dagen dat je een bedrag ‘in leen’ hebt bij de berekening meegenomen.

Een praktisch voorbeeld.

Je hebt vanaf 1 januari een doorlopend krediet met een kredietplafond van 5000 euro.
Het JKP is 9.6%.

  • -Op 6 januari neem je 600 euro op.
  • -Op 18 januari neem je nog eens 350 euro op.
  • -Aan het eind van de maand januari (de 31ste) zul je de rente op de 600 euro over 25 dagen betalen en de rente op de 350 euro over 13 dagen.
  • -De JKP over januari bedraagt in totaal ongeveer 10 euro, welke bij het debetsaldo wordt opgeteld.

Vanwege het constant opnemen en terugstorten wordt de berekening van de JKP na verloop van tijd dusdanig complex dat slechts een computer het nog weet bij te houden. Het is daarom bij een doorlopend krediet ook voor je eigen overzicht handig om het debetsaldo van tijd tot tijd in zijn geheel aan te zuiveren. Een vrijwillige nulstelling.

De hoogte van de JKP.

De JKP op een doorlopend krediet ligt vrijwel altijd hoger dan bij andere type leningen met een minder flexibel karakter, waaronder een persoonlijke lening. De JKP is doorgaans ook variabel. Dit betekent dat deze maandelijks door de bank naar boven of beneden kan worden bijgesteld afhangend van de schommelingen van de algemene marktrente. De maandelijkse verschillen zijn in de regel niet meer dan enkele tienden van procenten.